Posted in English

Homework

New Inside Out Pre-Intermediate- page 36, ex 1( from listening), page 37 read the article, ex. 2( complete the diagram with stores or consumers). Essay (Neighbors are the people who live near us. In your opinion, what are the qualities of a good neighbor? Use specific details and examples in your answer)

1. Look at the photos from a fashion magazine and complete the descriptions with the words below.

boots, earrings, necklace, sandals, scarf, shirt, skirt , top, trousers, waistcoat.

KEIKO is wearing a black silk (1) waistcoat, a white cotton (2) shirt, black woollen (3) trousers and black leather (4) boots.

ROBERT is wearing a plain green linen (5) shirt, a red cotton (6) skirt, a light green silk (7) top around his head gold (8) scarf, a gold (9) necklace, and yellow leather (10) sandals

Posted in Հայոց լեզու

Ավետիկ Իսահակյան

Մի մրահոն աղջիկ տեսա

Մի մրահոն աղջիկ տեսա
Ռիալտոնի կամուրջին,
Հորդ մազերը՝ գետ գիշերվան,
ԵՎ հակինթներ՝ականջին:

Աչքերը սեւ՝ արեւներ սեւ:
Արեւների պես անշեջ,
Գալարում էր մեջքը թեթեւ
Ծաղկանման շալի մեջ:

Աչքս դիպավ աչքի բոցին,
ՈՒ գլուխս կախեցի.
Ժպտաց ժպտով առեղկծվածի,
Հավերժական կանանցի:

Միամիտ չեմ՝ հավատամ քեզ.
Տառապանքս փորձ ունի. –
Մի մրահոն կույս էր քեզ պես,
Կոտորեց սիրտս պատանի…

Արարատի ծեր կատարին Դար է եկել, վայրկյանի պես, Ու անցել: Անհուն թվով կայծակների Սուրն է բեկվել ադամանդին, Ու անցել: Մահախուճապ սերունդների Աչքն է դիպել լույս գագաթին, Ու անցել: Հերթը հիմա քոնն է մի պահ. Դու էլ նայիր սեգ ճակատին, Ու անցիր…

Posted in English

homework

2 Rearrange the words below to make six statements from the article.

a) A / can / real / you / something / is / present / keep A real present is something you can keep b) Cookery / boring / books / are Cookery are boring books. c) Most / in / are / interested / women / gadgets / not Most women are not in gadgets. d) Women / and / intuitive / are / sensitive Women are sensitive and intuitive. e) Men / usually / brightly / coloured / want / don’t / ties Men usually don’t want coloured bringhtly ties . f) Men / fun / anything / like / electronic / digital / and Men like anything fun and digital electronic .

1 A bunch of flowers is a collocation from the article on page 32. Match words from column A with words from column B to make similar collocations.

A B a) a bunch of 4) flowers / grapes / keys b) a box of 7) chocolates / matches / tissues c)a pair of 1) socks / scissors / jeans d )a packet of 3) cigarettes / crisps / biscuits e)a piece of 2) cake / furniture / wood f)a bottle of 5) wine / perfume / whisky g)a jar of 8) jam / instant coffee / mayonnaise h) a can of 6) beans / petrol / tomatoes

Posted in English

Homework

New Inside Out Pre-Intermediate page 29 ex. 4, 7

4. Complete the words for sports with a, e, i, o, u.

a) swimming b) k_t_ surfing c) badminton d) volleyball e) s__ l_ng f) football g) table tennis h) skydiving i) fishing j) skiing k) tennis l) snowboarding m) basketball n) ice hockay

7. Underline the correct word.

a) Jill is very considerate / confident. She always remembers my birthday. b) I’ve never seen Cary sad. She’s always smiling ,and miserable / cheerful. c) Is Theo late again? He’s so unreliable / unfaithful. d) Katy is so dull / shy. I nearly fell asleep when she was telling me about her work. e) Lee didn’t give me any of his chocolates. He’s so impractical/selfish. f) Ken didn’t tell me he’d won that big prize for his book. He’s very modest / arrogant, isn’t he?

Posted in English

Homework

1 Read the conversation. Match the highlighted phrases (1-9) with their more direct meanings (a-i) below.

MiLLy: So what do you think of Liz’s new man? Rita: John? He seems nice. I don’t really know. (1) He wasn’t very talkative. MiLLy: Well, (2) he’s a bit shy. And (3) Liz tends to dominate the conversation, doesn’t she? Rita: Yes, I suppose so. But when John did say something, (4) it wasn’t particularly interesting . MiLLy: Oh dear. (5) You can be so mean. Rita: I’m not mean – just honest. MiLLy: But (6) he’s not bad-Looking, is he? Rita: He’s OK. Isn’t he a bit young for her? MiLLy: Young? (7) Liz isn’t exactly old. Rita: That’s true. But she Looks older than she is. MiLLy: Yes, I know what you mean. But she’s so Lovely – she deserves someone really special. Rita: Actually, (8) she can be rather difficult. Milly: Really? Rita: Yes, (9) she can be a bit bossy. Milly: Oh dear. Why can’t everybody be perfect, like us? Rita: And so modest. Ha, ha!

a) it was boring 4 b) You’re horrible 5 c) Liz is young 7 d) He was very quiet 1 e) she’s controlling 9 f) he’s under-confident 2 g) she’s impossible 8 h) Liz talks too much 3 i) he’s good-looking 6

Posted in Руский язик

ВЫРАЖЕНИЕ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ Домашнее задание

Задание 1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».

Подруга напомнила, что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее, что не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я упросила подругу, чтобы она извинилась перед преподавателем за мое неожиданное отсутствие. Она пообещала мне, что выполнит мою просьбу.

Задание 2. Присоедините к главной части придаточные изъяснительные предложения с союзами «что» и «чтобы».

  1. Надо передать, чтобы все прешли вовремя. 2. Необходимо сообщить, что он прелетает завтра. 3. Студентов следует предупредить, что они болни и не смогут придти на занятие. 4. Нужно позвонить домой, чтобы радители не беспоконлис.

Задание 3. Замените придаточное предложение близкой по смыслу конструкцией с союзом «что».

1. Водителей предупредили, чтобы они ехали медленно. что им нужно ехоть медленно. 2. Сторож крикнул, чтобы мы закрыли окно. что нам нужно закрит окно. 3. Ученикам напомнили, чтобы они вовремя сдавали проекты. что они должны вовремя сдат проекты. 4. Минер сказал, чтобы все покинули опасную зону. что все должны покинытьопасныю зону.

Posted in Հայոց լեզու

Համանուն և հարանուն բառեր Գործնական աշխատանք

1.Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։

1. Նա երկու օր ավել աշխատեց։———————–լրացուցիչ երկու օր աշխատեց։
2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել։—————————-մաքրելու գործիք։
3. Վարպետը կատարեց դետալների յուղում։————————–յուղեց գործիքը։
4. Խոհարարը բանջարեղենը տապակեց յուղում։————-տապակեց յուղի մեջ։
5. Զգեստ կարող դերձակը աշխատանքը կատարեց բարձր որակով։—կար անող։
6. Մեր կուրսում շատ կարող ուժեր կան։——————————-ընդունակ ուժեր։
7. Քիմիական նյութերի ազդեցությամբ սկսվեց խմորում։—-քիմիական ռակցեա։
8. Թխվածքի խմորում չամիչներ կային։—————————————խմորի մեջ։
9. Ֆուտբոլիստը գեղեցիկ գոլ խփեց։—————————–ֆուտբոլային տերմին։
10. Բաժակի մեջ գոլ ջուր կար։——————————————-ո՛չ սառը, ո՛չ տաք։

2. Մեկնաբանե՛լ, թե ինչ իմաստներով կարող են ընկալվել
տրված բառակապակցություններն ու նախադասությունները։
1. բարձր հարկ————————————————–շենքի հարկ ; բարձր տուրք։
2. ավել գնել—————-նախատեսվածից շատ գնել ; գնել մաքրության պարագա։
3. ոչխարի հոտ————————————–ոչխարի խումբ ; ոչխարի հոտ /բույր/։
4. մետաքսի կտոր—————————–կտորից կարված հագուստ ; կտոր /մաս/։
5. Նա ջրում է։————————————————ջրի մեջ է ; ջրում է ծաղիկները։
6. Նա գնում է։—————————————————-գնում է տուն ; գնում է հաց։
7. Խավարում է։—————————————————մթնում է ; խավարի մեջ է։

3. Տրված համանուններով կազմել նախադասություններ։
1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք) 1/ Կաթի սերով պատրաստեցին շատ համեղ խմորեղեն։ 2/ Սերը դա վեհ զգացմունք է։
2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի) 1/ Երկու կետերը իրար մացնող ամենակարչ ճանապարհը դա ուղիղ գիծն է։ 2/ Կետը դա ամենամեծ կաթնասունն է։
3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտական
գործիք) 1/ Փոքրիկները սովորում էին քանոնով աշխատել։ 2/ Աղչիկները շատ գեղեցիկ էին նվագում քնոնով։
4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ) 1/ Նրա մարմնով ահասարսուռ դող անցավ երբ նա լսեց այդ լուրը։ 2/ Ձմռանը ավտոնեքենաների անվադողերը փոխում են ջմեռային։
5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրված
հանդիսավոր օր) 1/ Կան երգեր, որոնց համար անհրաժեշտ է բարձր տոն։ 2/ Նոր տարին ամենաուրախ տոնն է ինձ համար։

4.Արտագրե՛լ՝ փակագծերում տրված հարանուններից ընտրելով
նախադասությանը համապատասխանողը։
1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը,
հրատարակչությունը)։
2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի
վերջին հատորը։
3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց
5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։ 6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

5.Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հարանուն բառերն ու բառաձևերը.
ո՞ր բառերն են (բառաձևերը) քերականական փոփոխության հետևանքով
հարանուն դարձել այլ բառի։
Տաք ճառագայթ է, մրսած փաթիլ…
Մրսած փաթիլը դառնում է կաթիլ….
Եվ պիտի ելնի ծիլը հողից,
Եվ արտը կախվի լեռան կողից։
Եվ ծիլը պիտի դառնա ցողուն,
Ցողունը պիտի հասկահանի
Սվսվոցներով հասկանալի։
Եվ հասկը ուռած կոպերի տակ
Ամփոփի պիտի արևներ խակ….
Եզը գութանի գութն ու գրգիռն էր,
Ոգու կորովն ու արյան թրթիռն էր,
Ուղեծիր հանող նրա հրթիռն էր…
Ճակատագիրն էր։
Եզան կերածը դարման ու սեզ էր,
Ինքը բարության քայլող մի դեզ էր,
Համառ էր, բայց և խոնարհ ու հեզ էր….
Հայրենի հեռավոր ձորում
Քարերից երկինք է ծորում։

Հայրենի հեռավոր դռան
Ծաղկել են ծառերը նռան։
Թափառող թախիծն եմ հողիդ,
Հայրենի հեռավոր հովիտ։
(Համո Սահյան)