Posted in English

Test

 1. John and Mary are listening to the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name?

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing ………

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6.Micheal has worked for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward to finishing this exercise.

a.to finish b.finishing c. finish d.to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there was nobody there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael leaves for Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I am used working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I have a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13.  There is no use in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we will have had the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

15.  “We’ll never be able to do it” said the man to nobody in particular

a.   especially  b. specially  c.  in particular d.himself 

16. fulfil

a.carry out

17. collapse

b. fall down.

18. prospect

b. expectation.

19. proficient

b. skilled

20.vital

c. necessary

21. Match the words with their meanings

 1. conventional ————- a. elevator
 2. prohibit ————- ———–b. creative
 3. lift ——————————-c. fluctuate
 4. disperse ———————- d. convincing
 5. cogent ————————e. customary
 6. ingenious ————————- f. scatter
 7. vibrate —————————– g. ban

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost complete blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is scarcely.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio invented.

25. Language is an important factor in the accumulate of culture.

Posted in English

Test

 1. John and Mary are listening to the radio.

a. are listening on b. are listening to c. is listening on d. is listening to

2. What’s his name?

a. It’s name Jack b. It’s a Jack c. It’s Jack’s name d. It’s Jack

3. The lamp is …….. the television.

a. at b. next to. c. near of d. between

4. My brother is writing ………

a. by a pencil b. with pen c. in a paper d. in a book

5. Monday is the first day

a. Tuesday is the second b. The second bis thursday c. Tuesday is the fourth d. The fourth is thursday.

6.Micheal has worked for the Bank since last year.

a.did work b. has worked c.does work d. works

7. I’m really looking forward to finishing this exercise.

a.to finish b.finishing c. finish d.to finishing

8.Suddenly, we heard a loud noise, but outside, there was nobody there!

a.was nobody b. is anybody c. wasn’t nobody d.was somebody

9.Michael leaves for Paris in the morning

a.to leaving b leaves for c  is leaving for d. leave to

10. a. What’s like the weather? b. How’s the weather? c. What’s the weather like? d. How the weather is?

11.I am used working at night nowadays.

a. used to b. used c. am used to. d would

12.I wish I have a million dollars, I’m tired of being poor.

a. have b would have c.had d. had had

13.  There is no use in telling me these lies, because you know I don’t believe you.

a. There is no use b.  It is no point c.It is no use d. It is usefulness

14.  By this time tomorrow we will have had the meeting.

a. will have b. will have had c. are having d.will had had

15.  “We’ll never be able to do it” said the man to nobody in particular

a.   especially  b. specially  c.  in particular d.himself 

16. fulfil

a.carry out

17. collapse

b. fall down.

18. prospect

b. expectation.

19. proficient

b. skilled

20.vital

c. necessary

21. Match the words with their meanings

 1. conventional ————- a. elevator
 2. prohibit ————- ———–b. creative
 3. lift ——————————-c. fluctuate
 4. disperse ———————- d. convincing
 5. cogent ————————e. customary
 6. ingenious ————————- f. scatter
 7. vibrate —————————– g. ban

From the bold words find the one which is not correct.

22. Some fishes live at such enormous depths that they are almost complete blind

23. Animals that live in cold climates often hibernate throughout the winter when food is scarcely.

24. Morse code was an important way to send messages before the telephone and radio invented.

25. Language is an important factor in the accumulate of culture.

Posted in English

The purpose of choosing English as a foreign language

Hie… My name is Albert Barseghyan, I became Sebastasti in this year. I like to learn foreign languages, I like Russian and I want to learn the English language. I have spoken to the Russian language in my childhood, and when I went to school I love my teacher who teaches me the Russian language. She was a very kind woman. But my English teacher was a very unpleasant woman, who only always cried to children. That was the reason I dislike her and I didn’t like the English language. Pass years I grow up, I changed my school and it was very hard for me to learn the English language, but I understand that it’s very important to learn the English Language. If you want to walk at the same time as the world you must speak English. Now I purpose choosing English as a foreign language and I’ll work hard to learn the English language. In the future, I want to be a doctor, and that’s why I must learn the English language.

Posted in English

Տարվա ամփոփում

Բարև ձեզ , ես այս ուս․տարում ուսումնասիրել և սովորել եմ անգլերեն լեզուն։ Կատարել եմ ձեր կողմից տրված առաջադրանքները, որոնց հղումը ուղարկում եմ ձեզ։ Ինձ համար հաճելի էր շփվել Ձեր հետ , ճիշտ է սկզբում ինձ համար դժվար էր տեխնիկապես, բայց ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Հուսով եմ կգնահատվեմ ըստ արժանվույն

https://albertbarseghyan.wordpress.com/category/english/

կանխավ շնորհակալություն

Հարգանքներով՝ Ալբերտ Բարսեղյան 9,2 դասարան

Posted in English

Homework 4/22/2020

Ինչու՞ ես բղավում, Ջոն,- հարցրեց մայրիկը որդուն: -Աստված կարող է լսել քեզ անգամ երբ դու ցածրաձայն ես խոսում:

-Գիտեմ,- ժպիտով պատասխանեց խելացի տղան,  -բայց պապիկս մյուս սենյակում է, և նա հնարավոր է՝ չի լսի ինձ:

Why are you crying, John,-ask mother to her son,- God can hear to you, when you speak slowly.

-I know, -answered the clever boy with a smile,- but my grandpa is in the next room, and may be he wouldn’t hear me.

Direct  / indirect

 1. “He works in a bank” She said. She said that he worked in a bank.
 2. “I didn’t go to the party” She told me. She told me that she hadn’t gone to the party.
 3. “We went out last night” She told me. She told me that they had gone out last night.
 4. “I was waiting for the bus when he arrived” She told me. She told me, that she had been waiting for the bus when he had arrived.
 5. “Who was that beautiful woman?” She asked me. She asked me who that beautiful woman had been.

​Հետո նա ասաց Թիմին.

-Խնդրում եմ, գնա և ջուր բեր:

-Ոչ, չեմ գնա, չեմ ուզում հագուստս կեղտոտել,- պատասխանեց Թիմը, և Ջիմն ինքը բերեց ջուրը:

Ապա Ջիմն ասաց.

-Ճաշը պատրաստ է, արի ուտելու:

-Այ դա ես կանեմ, պատասխանեց Թիմը, -հո ամեն անգամ «ոչ» չե՞մ ասելու:

Then he said to Tim.

-Please , go and bring me a water.

-No ,I don’t go,  I don’t want to get my clothes dirty,- answered Tim and Jim brought water for himself. Then Jim said.-The dinner is ready, come to eat .

-That, I’ll do, answered Teem,- Every time I am not going to say “not”.

 1. “How often do you go to the cinema?” She asked me. She asked me, that how often I  went to the cinema.
 2. “Do you live in London?” She asked me. She asked me if I lived in London .
 3. “Did he arrive on time?” She asked me. She asked me if he had arrived  on time.
 4. “Please help me carry this” She asked me. She asked me to help her carry that.
 5. Could you please open the window?” She asked me. She asked me to open the window.
 6. Անգլիացին զարմացավ՝ լսելով դա:

-Իհարկե,-ասաց նա,- բայց արևի վրա չափազանց շոգ է մարդկանց համար:

Իռլանդացին ծիծաղեց և պատասխանեց.

-Իռլանդացիները հո հիմար չեն, մենք արև ցերեկով չենք գնա, այլ կգնանք այնտեղ գիշերով:

The Englishman was surprised.

-Of course, said he,-but it is too hot on the sun for people.

The Irish laughed and answered.

Irish people aren’t stupid, we shouldn’t go to the sun in the afternoon, so we are going to go there at night.

 1. “Go to bed!” She told me. She told me to go to bed.
 2. “Do your homework!” She told me. She told me to do my homework.
 3. “Don’t smoke!” She ordered me not to smoke.
 4. “Don’t make a mess!” She ordered me not to make a mess.
 5. Do the washing-up!” She told me to do the washing-up.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել:

On Friday the boys came to school at 9 o’clock and set to the bus. They visited to the castle of Conway and came back home.

-So, did you like the castle?-said Dave’s mother.

-Not so much.-answered Dave,- Stupid people have built it too near the railway.

 1. “Where do you want to eat tonight?” She asked me, where I wanted to eat tonight.
 2. “I usually drink coffee in the mornings” She said that she usually drank coffee in the morning.
 3. “Could you give me the glass on the table, please?” She asked if I could to give her the glass on the table.
 4. “Please buy some bread on your way home” She said to buy some bread on my way home.
 5. “Do you like studying English?” She asked. She asked if I liked to study English.
Posted in English

Homework

Ահա ձին, պարո՛ն Լոյդ,- ասաց բժիշկը,- ես հանել եմ նրան ձեր ստամոքսից և այն այլևս ձեզ չի անհանգստացնի:Սկզբում պարոն Լոյդը ուրախացավ, բայց հետո կրկին նայեց ձիուն և ասաց.– Բայց… բժի՛շկ, իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագուն է:

“Here’s a horse, Mr. Lloyd,” said the doctors. ” I have taken out it from your stomach, so it will not worry you anymore?” At first Mr. Lloyd was happy, but he looked at the horse again, and he said. “But, doctor, my horse was white, this one is brown”

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

 1. He met his wife when he was working in Brussels.
 2. – My father went to the bank. He’ll be back soon.
 3. My students weren’t listening when I gave the instructions.
 4. Gonzalo is thirsty! I ‘ll get him a glass of water.
 5. If it isn’t raining we’d lie on the beach.

Հաջորդ օրը բժիշկը ճաշի ժամին այցելեց օրիորդ Գրինին: Օրիորդը շատ զարմացավ՝ տեսնելով նրան:

-Օրիո՛րդ Գրին,- ասաց բժիշկը,- ինչո՞ւ եք  կարտոֆիլ և հաց ուտում: Դրանք ձեր դիետայի մեջ չեն մտնում:

-Բայց, բժի՛շկ,- պատասխանեց օրիորդ Գրինը,- ես նախաճաշին եմ հետևել իմ դիետային: Սա իմ ճաշն է:

The next day, the doctor visited to miss Green at lunch. Miss surprised very much to see him.

-Miss Green,- said the doctor,- Why are you eating potato and bread. These aren’t enter to your diet?

-But doctor, -answered miss Green,- I’ve followed to my diet at breakfast․ This is my lunch.

-Մենք հիմա ձեզ կվճարենք £27,- ասաց կառավարիչը,- իսկ երեք ամիս հետո՝ £30:

Ռոզը մի քանի րոպե մտածեց և ասաց:

-Շատ լավ, այդ դեպքում ես երեք ամսից կսկսեմ աշխատել:

Now we’ll pay you £27,- said the manager,- £30 after three months. Rose thought some minutes and said.

-OK. That time I’ll starting to work at three months.

Passive

 1. Letters is delivered by the postman at 8 every day.
 2. This bag was found  in the  bus  yesterday.
 3. This dress couldn’t wash in hot  water.
 4. Is repaired your motorbike yet .
 5. The message will be sent tomorrow.

Change into passive

 1. She pays a lot of money. A lot of money is paid by me.
 2. I draw a picture. – A picture is drawn by me.
 3. He doesn’t open the book. The book doesn’t opened by him.
 4. You do not write the letter. – The letter don’t written by you.
 5. They wear blue shoes. Blue shoes is worn by them.
Posted in English

Choose Present Continuous or Present Simple 1

Choose the present simple or the present continuous – it could be positive, negative or question

1)Are you coming tonight?Check
Show
2) Does he eat rice every day?Check
Show
3) I’m working at the moment.Check
Show
4) Does he coming to London often?Check
Show
5) He is playing tennis now.Check
Show
6) Are you coming to the cinema later?Check
Show
7) They aren’t coming to the party tomorrow.Check
Show
8) He isn’t playing golf now.Check
Show
9) Do you play tennis this Sunday?Check
Show
10) They go to a restaurant every Saturday.Check
Show
11) She doesn’t go to the cinema very often.Check
Show
12) You usually arrive late.Check
Show
13) He normally eats dinner at home.Check
Show
14) Do you study every night?Check
Show
15) Do they work late usually?Check
Show
16) You aren’t going out later.Check
Show
17) I am not working tonight. Check
Show
18) Is she working at the moment?Check
Show
19) I don’t drink coffee very often.Check
Show
20) Julie is sleeping now.Check
Show
Posted in English

My read book

During this time, I have read “Ծաղիկներս մնացին հեռվում” “My flowers stayed away” written by Bogdan Verdyan. It’s very interesting book for me. It tells about the story of the liberation struggle of the Armenian people against the Turks in 1915_1920. The main characters are General Andranik and his brave fighters, the avenger hero Soghomon Tehleryan.

I would advice everyone to read this book and appreciate the work done by our heroes, and recognize them.